Všeobecné obchodní podmínky

CZ-CARBON PRODUCTS s. r. o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Tyto všeobecné podmínky nahrazují všechna ostatní ujednání, s výjimkou vzájemné písemné dohody mezi stranami. 

  Zákazníkovi není dovoleno dovolávat se jiných obecných podmínek nebo smluvních ujednání, které výslovně nevylučují současné všeobecné obchodní podmínky.
   
 2. Není-li uvedeno jinak, je zásilka a doručení vždy na vlastní riziko adresáta; zboží je dodáváno ze závodu. Přeprava je na náklady zákazníka.
   
 3. Objednávky lze zrušit pouze s písemným souhlasem obou stran.
   
 4. CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost v případě nedoručení nebo zpoždění dodávky v důsledku vyšší moci nebo náhodného případu mimo naši kontrolu.

  Dodací lhůty jsou uvedeny pouze pro informaci a za případné zpoždění dodávky nelze požadovat od společnosti CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o žádnou náhradu.

  Jakoukoli stížnost týkající se dodání zboží je třeba uplatnit do 15 dnů od dodání zboží.

  Pokud zákazník prokáže, že zboží vykazuje závadu nebo má skrytou výrobní vadu, je záruka společnosti CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o. striktně omezena na dodávku stejných nebo podobných dílů, které nahradí kusy, u nichž by zákazník měl tuto závadu nebo výrobní vadu prokázat.

  Obě strany výslovně souhlasí s tím, že odpovědnost společnosti CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o. je striktně omezena na výměnu vadných dílů, a tedy jakýmkoli způsobem striktně omezena na hodnotu vadných dílů. 

  Zákazník se zavazuje, že nebude požadovat žádné jiné odškodnění bez ohledu na důvod, zejména za ztrátu produkce, ztrátu výhody, ztrátu užívání nebo ztrátu příležitosti k uzavření další výsledné, ekonomické, přímé nebo nepřímé škody, ať už bude jakákoli.

  V každém případě strany výslovně souhlasí, že limit zásahu společnosti CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o. nesmí překročit pravidla a podmínky uvedené v pojistné smlouvě č. 2101027 uzavřené společností CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o., která je nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek. Kopie této pojistné smlouvy bude zákazníkovi doručena na vyžádání.
   
 5. Pokud není stanoveno jinak, je splatnost každé faktury společnosti CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o. splatná nejpozději do 30 dnů od data vystavení faktury.
   
 6. Společnost CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o. si vyhrazuje právo pozastavit každou dodávku zákazníkovi, pokud si všimne, že je zákazník v prodlení s úhradou faktur, 

  Neuhrazení faktury společnosti CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o v den splatnosti způsobí, podle práv, vyplacení pojistného plnění za škodu. Odškodnění stanoví obě strany jako základ ve výši 10 % z fakturované částky; navíc budou nezaplacené částky zvýšeny o úrok v zákonné sazbě platné v Belgii, a to od data splatnosti faktury až do úplného zaplacení.

  Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení ve výhradním vlastnictvím společnosti CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o.
   
 7. Za každý spor, ke kterému může dojít mezi společností CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o a jejím zákazníkem, bude oprávněný jednat pouze soud v Plzni.
   
 8. V případě neshody platí pouze anglická verze těchto všeobecných obchodních podmínek.